Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto dokumentem Vám podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), sdělujeme, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, jakožto návštěvníků či uživatelů, při užívání našich internetových stránek www.nakupnadobro.com (dále jen „Internetové stránky“).

1. Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Nakup na Dobro s.r.o., IČO: 213 42 580, se sídlem Drtinova 557/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 400408 (dále jen „Nakup na Dobro“ nebo „my“).

Můžete nás kontaktovat:

 1. poštou na adrese Drtinova 557/8, Smíchov, 150 00 Praha 5;
 2. e-mailem na adrese ahoj@nakupnadobro.cz;
 3. jiným způsobem uvedeným na Internetových stránkách.

2. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme? 

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat údaje v případech, kdy se chystáte využít nebo již využíváte naše služby, kdy se chystáte zakoupit nebo jste již zakoupili naše zboží, když s námi uzavíráte smlouvu či s námi jinak komunikujete nebo navštívíte Internetové stránky.

Vaše osobní údaje získáváme z několika zdrojů. Primárním zdrojem Vašich osobních údaje jste Vy osobně, když ním poskytujete své osobní údaje. Některé z informací nám můžete poskytnout komunikací s námi např. prostřednictvím telefonu, e-mailu či jinak. Některé z nich dále shromažďujeme automaticky, např. použitím cookies, nebo když navštěvujete Internetové stránky.

Respektujeme zásadu minimalizace údajů, když uchováváme pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány.

V rámci používání Internetových stránek o Vás zpracováváme především tyto údaje:

Subjekt údajů

Kategorie osobních údajů

Právní základy (primární)

Zákazník – fyzická osoba

 • Identifikační údaje (zejm. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu či bydliště)
 • Kontaktní údaje (zejm. korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo)
 • Fakturační a platební údaje (zejm. číslo účtu a bankovní spojení)

Plnění smlouvy či jednání o ní
Plnění právních povinností

Osoba s námi komunikující – jakýkoliv způsob kontaktu (např. s využitím kontaktního formuláře)

 • Základní identifikační údaje
 • Jakékoli další osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete v rámci komunikace s námi.

Oprávněný zájem

Návštěvníci Internetových stránek

 • Cookies (více v Informacích o cookies)
 • IP adresa
 • Údaje o prohlížeči, informačním systému a rozlišení
 • Datum narození

Souhlas
Oprávněný zájem

Plnění zákonné povinnosti (ověření věku)

Osoba, které zasíláme obchodní komunikaci 

 • E-mailová adresa
 • Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození)

Souhlas

Plnění zákonné povinnosti (ověření věku)

 

Zejména je to v případech, kdy:

 1. to je nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy; nebo
 2. je to po nás vyžadováno příslušnými právními předpisy; nebo
 3. jste nám k tomu udělil/a Váš souhlas, kdy svůj souhlas můžete kdykoli odvolat; nebo
 4. je to naším oprávněným zájmem.

Informace, které o Vás shromažďujeme, používáme zejména k tomu, abychom Vám poskytli naše služby, plnili naše smluvní závazky vůči Vám, plnili naše zákonné povinnosti, upozornili Vás na změny v našich službách, abychom naše služby vylepšovali a/nebo abychom chránili naše oprávněné zájmy.

Vaše osobní údaje využíváme pro účely, pro které jsme je získali.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k žádnému rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

3. Za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

 1. Pokud nás budete kontaktovat jakýmkoli jiným způsobem uvedeným na Internetových stránkách, budeme zpracovávat Vaše výše uvedené osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho dotazu či požadavku. Ke zpracování osobních údajů za tímto účelem jsme oprávněni, protože je to nezbytné k výkonu našeho oprávněného zájmu spočívajícího v efektivní komunikaci s osobami zajímajícími se o Nakup na Dobro a předmět naší činnosti.
 2. Pokud si naše Internetové stránky prohlížíte, Vaše osobní údaje zpracováváme prostřednictvím tzv. souborů cookies a obdobných technologií za účely uvedenými v Informacích o cookies, a to na právních základech tam stanovených.
 3. Pokud jste se přihlásili k odběru novinek a obchodních sdělení, zpracováváme Vaše výše uvedené osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení a jejich personalizace, a to na základě Vašeho souhlasu. Tato obchodní sdělení můžete kdykoli rychle a jednoduše přestat odebírat pomocí odkazu pro odhlášení, který je obsažen v každém takovém e-mailu. Případně nás informujte na e-mailové adrese uvedené výše.
 4. Pokud jste na Internetových stránkách nakoupili propagační předměty, zpracováváme Vaše výše uvedené osobní údaje za účelem plnění smlouvy a z důvodu plnění našich právních povinností

4. Komu dalšímu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

Nestanoví-li Informace o cookies nebo Informace pro členy pro specifické případy něco jiného, zpřístupňujeme Vaše osobní údaje následujícím kategoriím dalších osob:

 1. našim zaměstnancům a dalším úzce spolupracujícím osobám v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování;
 2. poskytovatelům cloudových a dalších IT služeb; 
 3. dodavatelům jiných služeb v rozsahu nezbytném pro poskytnutí takových služeb;
 4. takovým subjektům, u nichž to vyžadují právní předpisy nebo pravomocná rozhodnutí orgánů veřejné moci, nebo u nichž je to nezbytné za účelem uplatnění či ochrany práv a zájmů Nakup na Dobro;

Vaše osobní údaje nikdy nepředáváme mimo Evropský hospodářský prostor.

5. Jak dlouho si Vaše osobní údaje uchováváme? 

Při nakládání s Vašimi osobními údaji respektujeme zásadu omezení uložení, kdy Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Konkrétní doby uložení mohou být uvedeny v rámci Informací o cookies nebo Informací pro členy.

6. Jaká práva Vám svědčí v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

V souvislosti s námi nebo pro nás prováděným zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů a právo získat kopii Vašich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na opravu Vašich osobních údajů (pokud shledáte, že nejsou vedeny správně či jsou nepřesné);
 • právo na výmaz v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvních povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které jsme povinni shromažďovat, a to na základě právní povinnosti;
 • právo na omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování založenému na našich oprávněných zájmech nebo oprávněných zájmech třetí osoby;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (viz www.uoou.cz). 

7. Kde můžete svá práva uplatnit a jak? 

Jednotlivá práva můžete uplatnit tak, že nám na jednu z výše uvedených kontaktních adres zašlete odpovídající fyzickou či elektronickou žádost.

Naši odpověď na Vaši žádost (včetně popisu případně přijatých opatření) Vám doručíme co nejdříve, nejpozději však do jednoho (1) měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva (2) měsíce. O případném prodloužení Vás budeme co nejdříve informovat.

Nakup na Dobro s.r.o.

Poslední aktualizace: 1. 6. 2024