V košíku máte
Dobrý pocit
Váš košík zatím neobsahuje žádné dobro.
Změníte to?

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále jen „VOP“)

Provozovatel internetových stránek

Internetové stránky na doméně www.nakupnadobro.cz (dále jen „E-shop“) jsou vytvořené a spravované společností ERGOTEP, družstvo invalidů, se sídlem Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč, DIČ: CZ 259 978 15, IČO: 259 97 815, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka Dr, oddíl 1084 (dále jen „Provozovatel“ nebo „Prodávající“).

Provozovatele můžete kontaktovat:

 • poštou na adrese Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč;
 • e-mailem na adrese kontaktuj@nakupnadobro.cz;
 • telefonicky na čísle 602467075 nebo 721950283;
 • jiným způsobem uvedeným na E-shopu.
 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto VOP platí pro nákup kupujícího (zákazník, spotřebitel) na E-shopu, resp. internetovém obchodě www.nakupnadobro.cz, provozovaných Provozovatelem, který je zároveň prodávajícím. Ustanovení těchto VOP platí, pokud smluvní strany nesjednají ve smlouvě jinak.
  2. Kupujícím je spotřebitel (přičemž spotřebitelem je ve smyslu občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná) nebo jiná osoba (dále jen „Kupující“).
  3. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího se řídí těmito VOP (účinnými ke dni odeslání objednávky Kupujícím) a českým právním řádem. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“), a ostatními souvisejícími předpisy.
 2. Uzavření smlouvy

  1. Dodávka zboží se uskuteční pouze na základě objednávky učiněné Kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře podle platné nabídky Prodávajícího zveřejněné na E-shopu. Ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 OZ se vylučuje objednávka s dodatkem nebo odchylkou od nabídky Prodávajícího. Pro účely uzavření smlouvy s Kupujícím jsou údaje o zboží uvedené na internetových stránkách Prodávajícího závazné a jejich zveřejněním Prodávajícím zákazníky-spotřebitele informuje o zboží nejméně v povinném zákonném rozsahu.
  2. Každá objednávka bude obsahovat zejména tyto podstatné údaje:
   • identifikační údaje Kupujícího – jeho jména, příjmení, adresy bydliště, e-mailové adresy a telefonního čísla;
   • identifikaci zboží dle nabídky Prodávajícího;
   • požadované množství zboží;
   • cenu zboží a způsob dopravy vč. nákladů na dodání, které jsou specifikovány vždy ve Smlouvě a Kupujícímu sděleny předem na internetových stránkách Prodávajícího či jiným vhodným způsobem, přičemž pokud tyto náklady nelze stanovit předem, také sdělení zákazníka o srozumění Kupujícího s tím, že mohou být dodatečně účtovány;
   • místo dodání, nebude-li místo dodání díla uvedeno, má se za to, že je jím adresa bydliště kupujícího;
   • způsob převzetí zboží, popř. způsob dopravy, přičemž dostupné možnosti jsou Kupujícímu sděleny předem na internetových stránkách Prodávajícího či jiným vhodným způsobem.
  3. Neobsahuje-li objednávka požadované údaje, nepovažuje se za řádnou objednávku a není možné ji tak, jak byla Kupujícím odeslána, potvrdit. Prodávající kontaktuje v takovém případě bez zbytečného odkladu telefonicky nebo e-mailem Kupujícího za účelem odstranění vad objednávky.
  4. Minimální hodnota objednávky není stanovena.
  5. Objednávka je doručena Prodávajícímu prostředky elektronické komunikace. Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi. Kupující je oprávněn objednávku odvolat (stornovat) ve lhůtě 24 hodin od jejího odeslání, resp. dokud nedojde k předání objednaného zboží Kupujícímu či dopravci, a to e-mailem na adresu objednavky@nakupnadobro.cz. Zrušením objednávky se na uzavřenou smlouvu hledí, jako kdyby nebyla nikdy uzavřena.
  6. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a Prodávající dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné objednávku nebo její část z jakýchkoli důvodů na straně Prodávajícího vyřídit, bude o tom Kupující vhodným způsobem předem informován.
  7. Po doručení objednávky Prodávající neprodleně (zpravidla do 24 hodin od jejího obdržení) potvrdí Kupujícímu její obdržení. Součástí potvrzení obdržení objednávky je zpravidla i potvrzení samotné objednávky. Potvrzení objednávky je Prodávající oprávněn učinit i samostatně. Nepotvrdí-li Prodávající Kupujícímu jeho objednávku písemně ve lhůtě 5ti dnů ode dne doručení, k uzavření smlouvy nedojde.
  8. Doručením objednávky Prodávajícímu je mezi stranami uzavřena kupní smlouva (dále jen „Smlouva“). Přitom platí, že platná nabídka zboží zveřejněná na E-shopu je činěna s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit. Smlouvu s Kupujícím lze uzavřít v českém jazyce a takto uzavřená Smlouva bude u Prodávajícího uložena. Prodávající k takto uzavřené Smlouvě umožní Kupujícímu přístup na základě písemné žádosti.
  9. V případě uzavření Smlouvy přes E-shop je Kupující informován o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Smlouvy, jakož i o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky, přímo v uživatelském prostředí E-shopu.
  10. Prodávající je oprávněn nepotvrdit objednávku nebo její část a zároveň od Smlouvy nebo její části odstoupit v těchto případech:
   • dojde k poškození zboží před jeho odesláním;
   • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží;
   • existuje jiný objektivní důvod, pro který po Prodávajícím nelze spravedlivě požadovat potvrzení objednávky a plnění Smlouvy. V případě, že tato situace nastane, kontaktuje Prodávající bez zbytečného odkladu Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část, nebo celou kupní cenu a objednávka nebyla Prodávajícím potvrzena, bude mu tato částka vrácena, a to nejpozději do 30 dnů od oznámení nemožnosti potvrzení objednávky.
   • Kupující není povinen přijmout dílčí (částečné) plnění objednaného zboží, pokud s tím nevysloví svůj souhlas přímo ve Smlouvě či po uzavření Smlouvy nesdělí svůj souhlas jakoukoli vhodnou formou Prodávajícímu.
 3. Zvláštní pravidla ohledně prodeje alkoholických nápojů

  1. Prodávající tímto prohlašuje a dává na vědomí, že objednání a prodej alkoholických nápojů a výrobků fyzickým osobám mladším 18 let je zakázán.
  2. Kupující vytvořením objednávky, jejímž předmětem je alkoholický nápoj, prohlašuje, že je starší 18 let.
  3. Prodávající prohlašuje a Kupující bere na vědomí, že při přebírání alkoholického nápoje je Prodávající, případně dopravce nebo jakýkoliv jiný subjekt, který dárci alkoholický nápoj doručuje, oprávněn zkontrolovat občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, za účelem ověření že je Kupující starší 18 let. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Kupující je starší 18 let, k předání zboží nedojde a Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům Kupujícího.
  4. Nepodrobí-li se Kupující této kontrole nebo bude-li mladší 18 let, nebude mu alkoholický nápoj vydán.
 4. Zvláštní pravidla ohledně gravírování

  1. Kupující je plně odpovědný za uvedený a finální text gravírování. Objednávka bude zpracována na vlastní odpovědnost Kupujícího dle jeho požadavků. Prodávající nenese odpovědnost za obsah gravírovaného textu (chyby, obsah apod.). Prodávající si přesto vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli rytinu, která porušuje platné právní předpisy.
  2. Objednáním gravírování Kupující souhlasí se zvláštními pravidly gravírování dle těchto VOP.
  3. Gravírovaný produkt nelze Prodávajícímu vrátit, vyměnit ani reklamovat, jelikož se jedná o provedení úpravy produktu na zakázku dle přání Kupujícího.
  4. V případě gravírování nemá Kupující právo na odstoupení od Smlouvy, na základě které produkt od Prodávajícího zakoupil, jelikož produkt byl upraven podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.
 5. Dodání zboží

  1. Zboží se dodává na místo dodání určené Kupujícím v objednávce. Kupující může zvolit i jiné místo dodání zboží, než které označil jako svoji adresu bydliště. V takovém případě Kupující uvede v objednávkovém formuláři toto místo dodání a kontaktní osobu zmocněnou k převzetí zboží v tomto místě. Toto místo se pak považuje i za místo k úhradě kupní ceny, nebude-li uhrazena jinak. Zboží se dodává pouze na území České republiky.
  2. Místo a termín dodání potvrdí Prodávající Kupujícímu v potvrzení objednávky. Obvyklá dodací lhůta dodání výrobku je 5 - 7 pracovních dnů. Pokud nebude zboží skladem, je dodací lhůta do 30 kalendářních dnů. O této lhůtě bude Kupující upozorněn elektronickou cestou v přiměřeném čase. Po marném uplynutí této doby bude se zákazníkem domlouvána náhrada nebo zrušení objednávky.
  3. Zboží je dodáváno těmito způsoby:
   • standardně prostřednictvím smluvního přepravce/dopravce; a
   • určí-li tak Prodávající, prostřednictvím držitele poštovní licence (dále také jen „Poštou“), či jiným způsobem.
  4. Okamžikem předání zboží Kupujícímu se rozumí jeho fyzické předání.
  5. V případě nezastižení Kupujícího na adrese místa dodání zanechá přepravce oznámení a pokusí se dle svého uvážení zboží doručit následující pracovní den, nebo dohodnout (např. telefonicky či jiným vhodným způsobem) s Kupujícím jiný termín dodání. Doručuje-li zboží držitel poštovní licence a není-li Kupující v místě dodání zastižen, postupuje se podle pravidel pro doručování stanovených držitelem poštovní licence. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení zboží je Kupující povinen Prodávajícímu na jeho výzvu uhradit.
  6. Zboží je dodáváno v běžných obalech. Spolu s objednaným zbožím je dodáván, vyžaduje-li to povaha objednaného zboží, návod k obsluze, technické specifikace. Po převzetí zboží je Kupujícímu zaslána e-mailem ve formátu PDF faktura s náležitostmi daňového dokladu. Kupující, popřípadě jiná osoba, která je k převzetí zboží Kupujícím zmocněna, musí svým podpisem na příslušném dokumentu potvrdit řádné převzetí objednaného zboží spolu se všemi uvedenými doklady.
  7. Vlastnické právo ke zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku, kdy Kupující zaplatí cenu za dodané zboží včetně jejího příslušenství.
  8. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího předáním věci k přepravě třetí osobě (držiteli poštovní licence/přepravci).
  9. Přehled možných způsobů doručení zásilek:
   • DPD - přímým doručením a/nebo přes „DPD Pickup“ (pro spotřebitele je doprava zdarma);
   • Osobní odběr ERGOTEP, d.i., sklad a distribuce na adrese: Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč.
 6. Cena zboží a platební podmínky

  1. Cenou se rozumí kupní cena u Smlouvy, jejíž výše včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění (popř. alespoň způsob jejího stanovení) je specifikována vždy ve Smlouvě a Kupujícímu je sdělena předem na internetových stránkách Prodávajícího či jiným vhodným způsobem.
  2. Cena zboží je cena uvedená v aktuální nabídce Prodávajícího na E-shopu, platná ke dni odeslání objednávky Kupujícím. Cena je dohodnuta a hrazena v Korunách českých, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
  3. Úhrada kupní ceny je možná následujícími způsoby:
   • Hotově – při osobním odběru (je možné platit kartou);
   • Dobírka DPD;
   • Prostřednictvím platební brány Comgate, GP Webpay;
   • Převodem z účtu na bankovní účet číslo 299635114/0300 vedený u ČSOB, a.s.
  4. Dle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Je zároveň povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku poté nejpozději do 48 hodin. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a zvoleném způsobu dopravy.
  5. Platby kupní ceny uskutečňované bezhotovostně se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet Prodávajícího. Platby, jejichž provedení je mezi Prodávajícím a Kupujícím sjednáno v hotovosti, se považují za provedené okamžikem jejich provedení osobě zmocněné k tomu Prodávajícím, nebo pracovníkovi držitele poštovní licence, nebo pracovníkovi smluvního přepravce.
  6. Je-li Kupující v prodlení po dobu delší než 30 dnů se zaplacením ceny, její části nebo zálohy, je Prodávající oprávněn odstoupit od Smlouvy.
 7. Odstoupení od smlouvy

  1. Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce od Smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Kupujícímu oznámení, že od Smlouvy odstupuje. Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy dle tohoto ustanovení v případech uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku.
  2. Z důvodu průkaznosti odstoupení se Kupujícímu doporučuje odstoupení od Smlouvy učinit vůči Prodávajícímu písemně na adrese sídla Prodávajícího Zábořská 93, 539 44 Proseč, nebo na e-mailové adrese objednavky@nakupnadobro.cz.
  3. Kupujícímu se doporučuje v odstoupení od Smlouvy uvést údaje jednoznačně identifikující příslušnou Smlouvu, nejlépe číslo a den objednávky, datum převzetí zboží a číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny.
  4. Pro odstoupení od Smlouvy je možno využít vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto VOP. Po vyplnění formuláře je potřeba zboží zabalit spolu s vyplněným formulářem a objednat svoz na stránkách www.dpd.cz/ergotep. Dopravce balík převezme a bezplatně ho odveze. Reklamace bude vyřešena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů dle podmínek Reklamačního řádu. O průběhu reklamace bude Kupující průběžně informován. Je možno vůli k odstoupení od smlouvy projevit i jiným způsobem dle uvážení kupujícího. V případě jakýchkoliv dotazů je možné Prodávajícího kontaktovat na adrese ERGOTEP, d.i..
  5. Odstoupení od smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy dle odst. 7.1, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, vše, co mu bylo plněno. Není-li to již možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo bylo zboží opotřebováno Kupujícím nejednajícím v dobré víře či Kupujícím zneužívajícím právo na odstoupení od Smlouvy), musí Kupující poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu jako hodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Prodávající je oprávněn uplatnit u Kupujícího náhradu toho, co již nemůže být vydáno, a započíst svůj nárok oproti nároku na vrácení kupní ceny. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou újmu prokázat.
  6. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy dle odst. 7.1, nese náklady na navrácení zboží.
  7. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy dle odst. 7.1, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, stejným způsobem. Pokud byla kupní cena nebo její část hrazena formou dárkového poukazu, vrátí Prodávající Kupujícímu tuto kupní cenu nebo její část formou vrácení dárkového poukazu, a není-li to možné, formou vydání nového dárkového poukazu znějícího na shodnou částku. Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li Kupující od kupní Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
  8. Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
  9. Právo na odstoupení od Smlouvy ale Kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv:
   • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění;
   • na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího;
   • na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, zejména v případě gravírování, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;
   • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal;
   • na dodávku novin, periodik a časopisů;
   • spočívajících ve hře nebo loterii.
 8. Odpovědnost za vady

  1. Odpovědnost Prodávajícího za vady dodaného zboží se řídí příslušnými právními předpisy v platném znění.
  2. Prodávající odpovídá za to, že jím prodávaná věc, resp. zboží je při předání Kupujícímu (u zboží zakoupeného na internetu v době předání prvnímu dopravci) ve shodě s kupní smlouvou, resp. Smlouvou, i za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží Kupujícím v zákonné lhůtě pro uplatnění práv z vadného plnění („reklamace“). Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.
  3. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčí se o jejich vlastnostech a množství. Odesílá-li Prodávající zboží, může Kupující odložit prohlídku do doby, kdy je zboží dopraveno do místa určení. Kupující je povinen případnou vadu zboží oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
  4. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeny podle smluveného vzorku nebo předlohy;
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  5. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může Kupující uplatnit u Prodávajícího své právo z vadného plnění, tedy zboží reklamovat. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při předání Kupujícímu, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho Prodávající výslovně, že zboží je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
  6. Projeví-li se vada zboží v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí Kupujícím, pokud Prodávající neprokáže opak.
  7. Za vadu nelze považovat změnu na zboží, která vznikla v důsledku opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním, nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu. Dále nelze reklamovat takové zboží, které bylo prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, anebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 9. Reklamace

  1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží (je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost – viz článek níže).
  2. Ustanovení čl. 1. se nepoužije:
   1. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
   2. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána;
   3. vyplývá-li to z povahy věci (zboží).
  3. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, případně i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Nebrání-li tomu povaha zboží, lze takové potvrzení nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje.
  4. Kupující je povinen vytknout vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží (je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost – viz čl. 10).
  5. Reklamace, včetně případného odstranění vady, je-li požadováno, bude vyřešena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů (včetně) ode dne jejího uplatnění, případně v delší lhůtě, na které se Kupující s Prodávajícím dohodnou. Kupující po uplynutí lhůty se má za to, že vada zboží skutečně existovala a Kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. O průběhu reklamace bude Kupující průběžně informován. V případě jakýchkoliv dotazů je možné Prodávajícího kontaktovat:
   1. adresa skladu a distribuce: Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč;
   2. e-mailem na adrese reklamace@nakupnadobro.cz;
   3. telefonicky na čísle (+420) 602 467 075 nebo (+420) 606 056 612.
  6. Právo na reklamaci zboží Kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno ve lhůtě pro uplatnění reklamace. Lhůtu k uplatnění reklamace nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, neběží nová lhůta k uplatnění reklamace, nýbrž pokračuje původní lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží Kupujícím.
  7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, na odstranění vady opravou zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li své právo včas, má práva jako v případě vady, která je nepodstatným porušením smlouvy. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.
  8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
  9. Kupující má dále právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace. O proplacení nákladů je Kupující povinen žádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout Prodávajícímu vadu zboží.
  10. Nemá-li při převzetí zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání o takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce zboží popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, zboží se nehodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží není v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti nebo zboží nevyhovuje požadavkům právních předpisů, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  11. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit.
  12. Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
  13. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Za případy, kdy Kupující vadu sám způsobil, se považují mimo jiné případy, kdy je vada způsobena v důsledku:
   1. použití zboží v rozporu s návodem k použití;
   2. nesprávné montáže či demontáže zboží;
   3. neautorizované opravy či změny prováděné na zboží;
   4. úderu, pádu nebo jiného mechanického poškození zboží (např. poškrábání povrchu zboží).
  14.  Má-li zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží Prodávané za nižší cenu, má Kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.
  15. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající ihned, ve složitých případech do tří (3) dnů po přijetí reklamace v písemné formě, kdy kupující právo uplatnil, jakož i způsob provedení opravy a dobu jejího trvání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy se prodávající o reklamaci dozvěděl. Náklady spojené s přepravou zboží k reklamaci hradí v případě uznané reklamace prodávající, maximálně však do výše částky rovnající se nejnižší částce za přepravu, kterou prodávající nabízí.
 10. Postup při reklamaci:

  1. Kupující vytiskne a vyplní reklamační protokol dostupný zde.
  2. Kupující zabalí zboží do balíku a přibalí k němu vyplněný reklamační protokol.
  3. Kupující odešle balík (jeho preferovaným způsobem na adresu: ERGOTEP, d.i., sklad a distribuce Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč. Objednáním svozu zprostředkujete na adrese www.dpd.cz/ergotep. Dopravce balík převezme a bezplatně ho odveze.)
 11. Záruka za jakost

  1. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.
  2. Určují-li Smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.
  3. Záruční doba běží od předání zboží Kupujícímu; bylo-li zboží podle Smlouvy odesláno, běží od jeho dojití do místa určení. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než Prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen vydat Kupujícímu při prodeji záruční list s vyznačením rozsahu a podmínek záruky. Umožňuje-li to povaha zboží, postačuje místo záručního listu doklad o zakoupení zboží.
  4. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží Kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Prodávající.
  5. Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí obdobně ustanovení ostatních článků týkající se reklamace.
  6. Práva z vady i práva ze záruky za jakost se uplatňují u Prodávajícího Poštou na adrese ERGOTEP, d.i., sklad a distribuce Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč, nebo e-mailem na adrese kontaktuj@nakupnadobro.cz.
  7. Kupující je povinen při reklamaci jednoznačně identifikovat příslušnou kupní Smlouvu (nejlépe uvést: číslo a den objednávky, datum převzetí zboží) a doložit, že je osobou oprávněnou k uplatnění reklamace (nejlépe doložením dokladu o vlastnictví zboží - např. fakturou) a dále uvést stručný popis vad, nejlépe s fotodokumentací. Zboží je možno prodávajícímu zaslat prostřednictvím bezplatného svozu zásilky na adrese www.dpd.cz/ergotep
  8. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  9. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
  10. Každý Kupující, který uzavře s Prodávajícím Smlouvu, má právo na mimosoudní řešení sporu, který v důsledku takové smlouvy vznikne. Kupující je pro tyto účely oprávněn obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obsahujícího náležitosti uvedené v § 20n zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 - Nové Město. Podrobné informace o této možnosti jsou k dispozici na webové stránce www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do půl roku ode dne, kdy Kupující poprvé u Prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.
 12. Ochrana osobních údajů

  1. Provozovatel E-shopu je správcem osobních údajů, které mu budou Kupujícím poskytnuty, a zavazuje se, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
  2. Provozovatel zpracovává při provozu E-shopu zejména následující osobní údaje: jméno, příjmení, dodací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, cookies.
  3. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě právního základu plnění smluvní povinnosti Provozovatele vůči Kupujícím, a dále na základě právního základu hájení oprávněných zájmů Provozovatele.
  4. Provozovatel sdílí na základě vzájemné spolupráce na projektu tvorby a provozování E-shopu osobní údaje se společností Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s., se sídlem Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 014 67 115, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1565 (dále jen „ASO“). Práva a povinnosti související se zpracováním osobních údajů jsou upraveny smlouvou o zpracování osobních údajů uzavřenou mezi Provozovatelem a ASO.
  5. Dále mohou být příjemci osobních údajů:
   • přepravní služba při doručování objednaného zboží;
   • orgány veřejné moci, pokud to zákon stanoví;
   • poskytovatelé externích služeb, zejména daňového a právního poradenství;
   • provozovatelé vybraných nástrojů přímého marketingu, včetně provozovatelů marketingových nástrojů hodnocení uskutečněných nákupů zákazníky.
  6. Provozovatel zpracovává pouze osobní údaje nezbytně nutné k naplnění účelů jejich zpracovávání, tedy pro splnění svých smluvních povinností (zejm. dodání zboží) a hájení svých oprávněných zájmů.
  7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění smluvních povinností a ochraně oprávněných zájmů a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).
  8. Kupující má ve vztahu ke svým osobním údajům zejména následující práva:
   • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že Kupující má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Kupující má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Kupující právo kdykoli doplnit. Toto právo lze realizovat zejména prostřednictvím zákaznického účtu na E-shopu.
   • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o Kupujícím zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a zákazník o to požádá.
   • Kupující má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Kupující právo kdykoli vznést námitku.
   • Právo na přenositelnost údajů dává Kupujícímu možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
   • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje Kupujícího jsou zpracovávány z důvodu plnění Smlouvy uzavřené se Kupujícím, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
   • V případě, že bude Kupující jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  9. Relevantní informační dokumenty o zpracování osobních údajů v rámci E-shopu jsou zasílány na e-mail Kupujícího a jsou dostupné při nákupu či registraci a zároveň jsou kdykoliv na internetových stránkách E-shopu dostupné zásady zpracování osobních údajů.
 13. Dotazník spokojenosti

  1. Provozovatel zjišťuje Vaši spokojenost s nákupem prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky (více informací k tomuto na adrese www.overenozakazniky.cz), do něhož je náš E-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete.
  2. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem u nás. 
  3. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu www.heureka.cz, společnost Heureka Group a.s., IČO: 078 22 774, se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24131, té pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.
  4. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky Vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 14. Náhradní plnění

  1. Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti má každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnat nejméně 4 % osob se zdravotním postižením. V případě nesplnění této povinnosti existuje povinnost uhradit odvod do státního rozpočtu (za rok 2020 se jednalo o odvod ve výši 83 572,50,- Kč za jednoho zaměstnance se zdravotním postižením).
  2. Zákonnou povinnost je možné splnit formou náhradního plnění nákupem výrobků, zboží nebo služeb od zaměstnavatelů zdravotně postižených, například od sociální firmy jakou je Provozovatel.
  3. Náhradní plnění je možné provést:
   • nákupem zboží na E-shopu;
   • nákupem poukazů pro zaměstnance a partnery;
   • nákupem dárkových poukazů v různé hodnotě (voucher lze využít po celou dobu jeho platnosti a vztahuje se na veškeré zboží E-shopu).
 15. Novela zákona o ochraně spotřebitele

  1. Dle § 14 zákona o ochraně spotřebitele, jehož novela vstoupila v účinnost dne 1.2.2016, jsme jako prodávající povinni jasným a srozumitelným způsobem informovat o subjektu mimosoudního řešení sporů, který je věcně příslušný. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro námi nabízené zboží/služby je věcně příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 00020869, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. jejíž webová stránka se nachází na adrese www.coi.cz.
 16. Závěrečná ustanovení

  1. Vyskytnou-li se na straně Prodávajícího jím nezaviněné neodstranitelné překážky bránící splnění jeho závazků vůči Kupujícímu, má Prodávající právo od Smlouvy jednostranně písemně odstoupit a Kupujícímu je povinen neprodleně vrátit uhrazenou částku. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřené Smlouvy ani za škodu způsobenou takovým nesplněním, pokud k nesplnění povinností dojde z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým Prodávající nemohl zabránit. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škody vzniklé na základě Kupujícím uzavřených smluv s jinými osobami, zejména za škody následné a nepřímé.
  2. Kupující prohlašuje, že má zajištěny peněžní prostředky k úplnému uhrazení ceny za zboží. Kupující není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku za Prodávajícím na třetí subjekt. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj závazek vůči Prodávajícímu s jakoukoliv svojí pohledávkou za Prodávajícím, zejména se vylučuje možnost jednostranného započtení pohledávek Prodávajícího z nároků vůči Kupujícímu proti pohledávce Kupujícího na vydání plateb včetně nákladů na dodání, které od něho Prodávající na základě smlouvy přijal.
  3. Učinění právního jednání „písemnou formou“ či „písemně“ se rozumí, kromě komunikace listinami, na nichž je textem zachyceno právní jednání jednající smluvní strany, také komunikace e-mailem nebo jiným obdobným způsobem umožňujícím (i) přenos textu mezi Prodávajícím a Kupujícím, jehož obsahem je právní jednání, (ii) věrohodnou identifikaci takto právně jednající smluvní strany, (iii) potvrzení o odeslání druhé smluvní straně a (iv) uchování a opakované zobrazení. 
  4. Pro posouzení všech ustanovení uzavřené Smlouvy a případné spory, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami či mimosoudním řešením sporů, z těchto VOP nebo Smlouvy je rozhodné právo České republiky a příslušné jsou soudy České republiky. Všechny spory budou rozhodovány věcně příslušným soudem České republiky, místně příslušným podle sídla Prodávajícího.
  5. Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím včetně těchto VOP je uzavřena v českém jazyce.
  6. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) OZ sděluje Prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
  7. Aktuální znění těchto VOP se zveřejňuje na internetu www.nakupnadobro.cz a je obsažen v každém objednávkovém formuláři/Smlouvě. Odesláním objednávky potvrzuje Kupující svůj výslovný, úplný a bezvýhradný souhlas se zněním aktuálních VOP. Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit VOP s účinností od data, které určí, přičemž toto datum nesmí předcházet datu vyhlášení jejich nového znění na internetu. Obsahuje-li Smlouva úpravu práv a povinností smluvních stran odlišnou od znění těchto VOP, má přednost znění Smlouvy.
  8. Je-li ve Smlouvě odkazováno na určitou přílohu, má se za to, že tato příloha tvoří nedílnou součást Smlouvy, není-li dohodnuto něco jiného. V případě, že je obsah přílohy v rozporu s obsahem Smlouvy, uplatní se přednostně Smlouva. Změny smluvních podmínek vyžadují písemný souhlas obou stran. Kupující nesmí svá smluvní práva převést bez písemného souhlasu Prodávajícího na třetí osobu.
  9. Ve vztazích neřešených Smlouvou ani těmito VOP platí příslušná ustanovení OZ, ve znění pozdějších předpisů, popř. též dalších právních předpisů upravujících příslušné právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím.


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 13. 1. 2022.

ERGOTEP, družstvo invalidů