Podmínky a pravidla užívání internetových stránek

Provozovatel internetových stránek

Internetové stránky na doméně www.nakupnadobro.cz (dále jen „E-shop“) jsou vytvořené a spravované společností Nakup na Dobro s.r.o., IČO: 213 42 580, DIČ: CZ 213 42 580 se sídlem Drtinova 557/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 400408 (dále jen „Provozovatel“).

Provozovatele můžete kontaktovat:

 1. poštou na adrese Drtinova 557/8, Smíchov, 150 00 Praha 5; nebo
 2. e-mailem na adrese ahoj@nakupnadobro.cz

Obecně k podmínkám a pravidlům užívání E-shopu

Tyto podmínky a pravidla užívání, které upravují užívání E-shopu (dále jen „Podmínky a pravidla užívání“) se vztahují na návštěvníky a uživatele E-shopu na doméně www.nakupnadobro.cz provozovaných Provozovatelem. 

Jakýmkoli užitím E-shopu nebo kliknutím na jakýkoli odkaz uživatel potvrzuje, že souhlasí s těmito Podmínkami a pravidly užívání. V případě, že s nimi jakýkoli uživatel nesouhlasí, není oprávněn E-shop a služby Provozovatele užívat.

Uživatelé jsou povinni dodržovat smluvní ujednání uvedená v těchto Podmínkách a pravidlech užívání. V případě porušení ustanovení uvedených v těchto Podmínkách a pravidlech užívání je Provozovatel oprávněn uplatnit veškerá opatření obsažená v těchto Podmínkách a pravidlech užívání a/nebo umožněná příslušnými právními předpisy. 

Změny podmínek a pravidel užívání

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli a jakýmkoliv způsobem bez předchozího upozornění upravit nebo doplnit tyto Podmínky a pravidla užívání. Aby byl uživatel informován o všech případných změnách, Provozovatel doporučuje uživateli si pravidelně číst Podmínky a pravidla užívání. Užívání E-shopu podléhá aktuálním Podmínkám a pravidlům užívání v době použití.

Přístup a dostupnost E-shopu

Přístup

Přístup na E-shop je zdarma a volně přístupný všem. Přístup do některých částí E-shopu může vyžadovat vytvoření osobního účtu. Uživatel nese náklady za připojení a vybavení spojené s přístupem k internetu a používáním E-shopu.

Uživatel nesmí zasahovat nebo narušovat funkčnost E-shopu. Uživateli je zakázán přístup na E-shop jiným způsobem, než je rozhraní, které mu za tímto účelem poskytnul Provozovatel. Přístup na E-shop jakýmkoli jiným způsobem se považuje za neoprávněný.

Dostupnost

Provozovatel si vyhrazuje právo, že E-shop nemusí být vždy nepřetržitě dostupný, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo technických závad mimo kontrolu Provozovatele. Provozovatel však garantuje, že vyvine maximální úsilí, aby E-shop byl dostupný, výjimkou případů zásahu vyšší moci nebo technických závad mimo kontrolu Provozovatele.

Chování uživatele

Za důsledky svých činů spojených s užíváním E-shopu poskytovaných Provozovatelem nese odpovědnost uživatel. 

Uživatel nesmí užívat E-shop k žádným činnostem, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, dobrými mravy, obecně uznávanými zásadami používání E-shopu poskytovaných prostřednictvím sítě Internet, jakož i těmito Podmínkami a pravidly užívání či oprávněnými zájmy Provozovatele. 

Pokud uživatel umožní umisťovat obsah na E-shop jiným uživatelům nebo jim umožní jinak sdílet služby poskytované ze strany Provozovatele, je odpovědný za to, že služby budou třetími osobami užívány v souladu s těmito Podmínkami a pravidly užívání a právními předpisy. Uživatel nahradí Provozovateli škodu, která mu vznikne v souvislosti s užíváním E-shopu či služeb Provozovatele v rozporu s právními předpisy či těmito Podmínkami a pravidly užívání, ať jím samým nebo jiným uživatelem, kterému uživatel užívání služeb umožnil. Provozovatel nenese odpovědnost za případné porušení jakýchkoli práv třetích osob.

Provozovatel může kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany uživatele ukončit či omezit přístup na E-shop, zejména jestliže:

 1. uživatel používá E-shop v rozporu s těmito Podmínkami a pravidly užívání;
 2. Provozovatel má důvodné podezření, že uživatel používá E-shop v rozporu s platnými právními předpisy a obecně závaznými etickými a morálními principy Provozovatele nebo dobrými mravy, nebo má užívání sloužit k porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti;
 3. uživatel používá služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit Provozovatele;
 4. uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv funkci E-shopu a/nebo se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data E-shopu;
 5. uživatel nepoužil svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců;
 6. Provozovatel má důvodné pochybnosti, že uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba než Registrovaný uživatel (jak je definováno níže);
 7. uživatel naruší nebo se pokouší narušit stabilitu nebo chod E-shopu nebo data na něm uložená.

V případě, že je možné některé prvky E-shopu stahovat, uživatel může stáhnout pouze jednu kopii takového obsahu do jednoho počítače, který slouží pro jeho osobní potřebu, resp. pro vlastní nekomerční užití. 

Uživatel nesmí z příspěvků odstraňovat označení týkající se autorství či vlastnictví a příspěvky nelze nijak měnit. Jakékoli komerční užití je zakázáno.

Odpovědnost uživatele

Uživatel užívá E-shop na vlastní odpovědnost. 

Provozovatel výslovně upozorňuje uživatele na skutečnost, že užívání jakýchkoli produktů či služeb v rozporu s těmito Podmínkami a pravidly užívání může zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat i znaky trestné činnosti.

Provozovatel je oprávněn identifikovat uživatele, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení, nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů.

Uživatel je osobně odpovědný za nastavení počítačových a telekomunikačních zdrojů nezbytných pro přístup na E-shop a za znalosti nezbytné pro používání internetu a přístupu na E-shop.

Uživatel je srozuměn s tím, že obsah E-shopu je určen především pro nákup produktů a neposkytuje jakékoli rady nebo stanoviska, například právní či lékařská, které by mohly být považovány za závazné a relevantní.

Uživatel plně odpovídá za utajení svého uživatelského jména, hesla či jakýchkoli jiných registračních údajů a nese veškerou odpovědnost a případné náklady, které vzniknou v souvislosti s porušením těchto Podmínek a pravidel užívání.

Uživatel nesmí postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu se Provozovatelií v souvislosti s užíváním E-shopu či služeb na třetí osobu, a to ani bezúplatně.

Uživatel je srozuměn s tím, že veškerá práva a povinnosti Provozovatele dle těchto Podmínek a pravidel užívání, jakákoli práva a povinnosti Provozovatele vyplývající z poskytování služeb a provozu E-shopu vůči uživateli mohou být bez nutnosti jakéhokoli dalšího souhlasu uživatele postoupeny na třetí osoby.

Vyloučení odpovědnosti Provozovatele

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nezaručuje a nenese odpovědnost za:

 1. funkčnost datové sítě uživatele ani za jeho hardwarové a softwarové vybavení, jakož i za funkčnost veřejné internetové sítě;
 2. jakékoli případné škody, které uživateli vzniknou, pokud uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoli změnách E-shopu nebo služeb pouze proto, že je pravidelně nevyužívá;
 3. obsah E-shopu, zejména za to, že tento obsah bude plně v souladu s platnými právními předpisy a že bude bezchybný;
 4. to, že E-shop neobsahují viry, nebo jiné rušivé komponenty.

E-shop může obsahovat odkazy na jiné externí internetové stránky nebo jiné externí internetové zdroje či sociální pluginy. Pokud Provozovatel nemá kontrolu nad těmito externími internetovými stránkami, zdroji či sociálními pluginy, nemůže být Provozovatel odpovědný za správnost, aktuálnost a dostupnost těchto externích internetových stránek, zdrojů či sociálních pluginů a nemůže převzít žádnou odpovědnost za obsah, reklamu, produkty, služby nebo jakékoli jiné informace nebo data dostupná na nebo z těchto externích internetových stránek, zdrojů či sociálních pluginů. Kromě toho Provozovatel nenese odpovědnost za žádné přímé či nepřímé škody nebo ztráty vyplývající nebo související s používáním nebo spoléháním se na obsah, zboží nebo služby dostupné na těchto externích internetových stránkách, zdrojích či sociálních pluginech.

Nakládání s obsahem E-shopu ze strany uživatele

E-shop a jakýkoli software nezbytně používaný v souvislosti s ním může obsahovat důvěrné informace; obsah E-shopu v jakékoli podobě, v jakémkoli zpracování, uspořádání či v jakémkoli souboru, a jeho zdrojový kód (popř. zdrojový kód jakéhokoli počítačového programu nezbytně používaného v souvislosti s ním) představují autorská díla chráněna autorským právem, popř. (dle druhu obsahu) jinými předměty práv duševního vlastnictví, náležící Provozovateli nebo třetím osobám.

Pokud není uvedeno jinak, práva duševního vlastnictví k obsahu a veškerým informacím jakékoli povahy obsažené na E-shopu a každý z prvků tvořících E-shop (obrázky, ilustrace, texty, grafické prvky atd.), včetně softwaru a databáze vytvořené pro E-shop (dále jen „Obsah“) jsou výhradním vlastnictvím Provozovatele, který neuděluje žádnou licenci ani žádné jiné právo než právo na prohlížení E-shopu.

Všechny ochranné známky, obchodní jména a obchodní úpravy, včetně log jsou ve vlastnictví Provozovatele, popřípadě ve vlastnictví obchodních partnerů Provozovatele nebo uživatelů a je zakázáno je užívat na jiných internetových stránkách, označovat jimi výrobky či služby, nebo je užívat jakýmkoli jiným způsobem v rozporu s právními předpisy a oprávněnými zájmy Provozovatele nebo dotčených třetích osob.

Uživatel nesmí kopírovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, měnit design nebo sestavení nebo se jakýmkoli jiným způsobem pokoušet najít zdrojový kód (kromě případů stanovených zákonem), prodat, postoupit, sublicencovat nebo převádět jakýmkoli způsobem veškerá práva týkající se celého Obsahu nebo jeho části.

Uživatel nesmí měnit celý Obsah nebo jeho část, zejména software, nebo používat upravené verze softwaru a zejména (aniž by byl tento seznam vyčerpávající) za účelem získání neoprávněného přístupu ke službě a přístupu k E-shopu jakýmkoli jiným způsobem než prostřednictvím rozhraní poskytovaného Provozovatelem pro tento účel.

Jakékoli úplné nebo částečné rozmnožování, upravování nebo použití ochranných známek, ilustrací, obrázků a symbolů nebo jakéhokoli jiného Obsahu z jakéhokoli důvodu a na jakémkoli médiu bez výslovného předchozího písemného souhlasu Provozovatele anebo vlastníka příslušných práv duševního vlastnictví, je přísně zakázáno. Totéž platí pro všechna autorská práva, které se objevují a/nebo používají na E-shopu.

Rozmnožování celého Obsahu nebo jeho části je povoleno výlučně pro účely osobního a soukromého použití, jakékoli rozmnožování a jakékoli použití kopií vytvořených pro jiné účely je výslovně zakázáno.

Jakékoli vytváření odkazů na E-shopu, jakékoli formování E-shopu a obecněji jakékoli použití jakéhokoli prvku tvořící E-shop, podléhá předchozímu a výslovnému souhlasu Provozovatele, který může být kdykoli odvolán podle jeho vlastního uvážení. Provozovatel může (i) požádat o odstranění jakéhokoli odkazu na E-shopu, který nebyl nebo již není povolen, a (ii) požadovat náhradu škody za jakoukoli škodu, která by tím byla způsobena.

Podmínky registrace

Uživatelům mají možnost se na E-shopu registrovat (dále jen „Registrovaný uživatel“ nebo společně „Registrovaní uživatelé“).

Registrovaným uživatelem, se stane takový uživatel E-shopu, který vyplní a odešle příslušný registrační formulář, resp. vyplní pouze jméno, příjmení a e-mailovou adresu a heslo bude přidělováno automaticky prostřednictvím e-mailu zaslaného uživateli, přičemž v takovém případě je registrace završena až prvním přihlášením uživatele na E-shopu.

Kliknutím na tlačítko „Registrovat“ či „Přihlásit“ (či jiné formulace a ikony) v příslušném registračním formuláři uživatel odešle příslušný formulář a zároveň uděluje svůj souhlas se zněním těchto Podmínek a pravidel užívání. Registrační formulář není možné odeslat, pokud nebudou vyplněna veškerá pole označená v tomto formuláři jako povinná a zároveň, pokud uživatel neoznačí svůj souhlas se zněním těchto Podmínek a pravidel užívání a případně nesplní další podmínky registrace stanovené Provozovatelem.

Sdělování jakýchkoli dalších údajů do registračního formuláře nebo při nastavování služeb poskytovaných Provozovatelem i nad rámec údajů povinných, je zcela dobrovolné. 

Provedením registrace dle předchozích ustanovení těchto Podmínek a pravidel užívání se aktivuje příslušný uživatelský účet Registrovaného uživatele a vytvoří se mu uživatelský profil, k němuž má přístup z E-shopu. Zadáním zaregistrovaného uživatelského jména a zaregistrovaného hesla se může Registrovaný uživatel přihlásit.

Registrace není nikterak zpoplatněna, vedení uživatelského účtu, resp. správa profilu rovněž nepodléhá jakékoli poplatkové povinnosti Registrovaného uživatele, není-li stanoveno jinak.

Uživatel E-shopu odesláním registračního formuláře a následným potvrzením registrace výslovně potvrzuje a bere na vědomí, že:

 1. se stane Registrovaným uživatelem;
 2. přístupové heslo ke svému uživatelskému účtu nesdělí třetí osobě a v souvislosti s tím se zavazuje učinit veškerá opatření, aby zabránil přístupu jakékoli třetí osoby k tomuto heslu, resp. přístupu na jeho uživatelský účet a údajům bez svého souhlasu;
 3. poskytne takové osobní údaje, které jsou aktuálními, pravdivými a úplnými informacemi o jeho osobě dle příslušných požadavků Provozovatele, a že se nedopustí porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje či jméno jiné osoby, včetně použití cizího uživatelského jména, hesla či jiných informací;
 4. Provozovatel neodpovídá za jakékoli škody způsobené uživatelům E-shopu v důsledku událostí, které nemohl objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob.

Registrovaný uživatel může kdykoliv požádat o zrušení svého uživatelského účtu nebo změnu či vymazání veškerých osobních údajů, a to prostřednictvím žádosti zaslané na emailovou adresu ahoj@nakupnadobro.cz. Poskytnuté údaje může Registrovaný uživatel také sám měnit a doplňovat. Registrovaný uživatel může svou registraci zrušit rovněž ve svém profilu.

Zasílání newsletterů či obchodních sdělení 

Na E-shopu může být nabízena služba spočívající v odběru a zasílání newsletterů či obchodních sdělení ze strany Provozovatele v rámci nákupu nebo v rámci registrace na E-shopu.

Zakliknutím rámečku pro odběr newsletteru (či jiné formulace a ikony) v příslušném formuláři uživatel odešle svůj požadavek na odběr newsletteru a zároveň uděluje svůj souhlas se zněním těchto Podmínek a pravidel užívání.

Uživatel E-shopu odesláním příslušného formuláře a požadavku na odběr newsletteru potvrzuje a souhlasí s tím, že mu Provozovatel bude zasílat obchodní sdělení (resp. newslettery) týkající se jeho výrobků a služeb a rovněž výrobků a služeb třetích stran, prostřednictvím elektronické pošty (resp. na e-mail uvedený uživatelem v rámci registrace či v rámci nákupu).

Souhlas uživatele s odběrem newsletteru či obchodních sdělení může být kdykoliv odvolán prostřednictvím pošty nebo e-mailem adresované Provozovateli. Uživatel bere na vědomí, že takové odvolání souhlasu se netýká a neznamená odvolání souhlasů udělených z jeho strany Provozovateli jinak.

Změny na E-shopu

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli a jakýmkoliv způsobem bez předchozího upozornění upravit nebo doplnit tento E-shop. 

Užívání E-shopu podléhá aktuálním Podmínkám a pravidlům užívání v době použití.

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky a pravidla užívání jsou účinné počínaje dnem 01. 06. 2024.

Provozovatel si vyhrazuje právo na ukončení, změnu či doplnění těchto Podmínek a pravidel, a to i bez předchozího upozornění uživatelů, přičemž změna je účinná dnem, kdy jsou aktualizované Podmínky a pravidla užívání zveřejněny na E-shopu či v rámci služby Provozovatele. Souhlas s novým zněním Podmínek a pravidel užívání vyjádří uživatel tím, že bude E-shop či služby Provozovateli nadále používat.

Tyto Podmínky a pravidla užívání a veškeré vztahy na základě nich vzniklé se řídí právním řádem České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami a pravidly užívání, které se nepodaří vyřešit mimosoudní cestou, jsou příslušné české soudy.

Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Podmínkami a pravidly nebo zvláštní smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jakož i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s užíváním E-shopu je Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, jejíž webová stránka se nachází na adrese www.coi.cz.

Poslední aktualizace byla provedena dne 01. 06. 2024.

Nakup na Dobro s.r.o.