Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Nakup na Dobro s.r.o., IČO: 213 42 580, se sídlem Drtinova 557/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 400408 (dále jako „Společnost“ nebo „Prodávající“) upravují v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, tj. Společnosti jako prodávajícího na straně jedné a spotřebitele či podnikatele jako kupujícího (dále jen „Kupující“) na straně druhé vzniklých při uzavírání kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) při nákupu zboží na internetových stránkách www.nakupnadobro.cz (dále jen „Webové stránky“), na nichž je Společností provozován e-shop Nakup na Dobro (dále jen „E-shop“).

1.2 Tyto VOP se vztahují na veškerý prodej zboží nabízených Prodávajícím na E-shopu. Kupující nákupem na E-shopu dává svůj úplný a bezvýhradní souhlas s těmito VOP a zaškrtnutím příslušného pole v objednávkovém formuláři prohlašuje, že se s těmito VOP před nákupem na E-shopu seznámil.

1.3 Spotřebitelem se rozumí pro účely těchto VOP každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 

1.4 Tyto VOP se vztahují také na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je osobou, která při uzavírání Kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.5 Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 1751 Občanského zákoníku. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupující má možnost si vybrat jeden nebo více výrobků na E-shopu. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit rozsah zboží nabízeného k prodeji, a to zejména s ohledem na omezení na straně dodavatelů Prodávajícího.

2.2 Kupující má před provedením objednávky možnost seznámit se s hlavními vlastnostmi výrobků, které si chce objednat. Veškeré informace týkající se výrobků včetně jejich ceny jsou uvedeny na Webových stránkách.

2.3 Cena každého výrobku je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Cena jednotlivých výrobků nezahrnuje náklady spojené s balením, dodáním a platbou objednávaného výrobku. Minimální nominální hodnota objednávky Kupujícího není stanovena. 

2.4 Webové stránky obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a o způsobu a času dodání zboží. 

2.5 Pro objednání výrobku vloží Kupující požadovaný počet kusů výrobku do elektronického nákupního košíku a následně vyplní objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje následující informace:

 • identifikační údaje Kupujícího – jméno, příjmení, fakturační, resp. dodací adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo Kupujícího;
 • identifikace zboží dle nabídky Prodávajícího;
 • požadované množství zboží;
 • cenu zboží a způsob dopravy včetně nákladů na dodání, které jsou specifikovány vždy v Kupní smlouvě a Kupujícímu sděleny předem na Webových stránkách či jiným vhodným způsobem, přičemž pokud tyto náklady nelze stanovit předem, také sdělení zákazníka o srozumění Kupujícího s tím, že mohou být dodatečně účtovány;
 • místo dodání;
 • způsob dopravy, přičemž dostupné možnosti jsou Kupujícímu sděleny předem na Webových stránkách či jiným vhodným způsobem.

2.6 Kupující je povinen vyplnit objednávkový formulář řádně a pravdivě. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Pokud nebudou uvedené údaje pravdivé, Prodávající nemůže provedenou objednávku řádně zpracovat. Objednávkový formulář obsahuje povinné údaje, bez jejichž vyplnění není možné odeslat objednávku Prodávajícímu. Na tento nedostatek bude v rámci provádění objednávky Kupující upozorněn. 

2.7 Řádným vyplněním objednávkového formuláře a stisknutím tlačítka „Odeslat objednávku a zaplatit online“, resp. „Odeslat objednávku a zaplatit při převzetí“ (při zvolení způsobu platby na dobírku) odešle Kupující objednávku Prodávajícímu. Takto odeslanou objednávku nemůže Kupující sám dle své volby zrušit či měnit.

2.8 Prodávající neprodleně po obdržení objednávky odešle Kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

2.9 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky, zejména množství zboží a výši kupní ceny, požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky. 

2.10 Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a Prodávající dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné objednávku nebo její část z jakýchkoli důvodů na straně Prodávajícího vyřídit, bude o tom Kupující vhodným způsobem předem informován.

2.11 Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena okamžikem doručení objednávky Prodávajícímu na základě objednávky učiněné v rozhraní Webových stránek prostřednictvím objednávkového formuláře podle aktuální nabídky výrobků Prodávajícího zveřejněné na E-shopu. 

2.12 Kupující odesláním objednávky souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku. Veškeré náklady, jež vzniknou Kupujícímu v souvislosti s použitím komunikačních prostředků na dálku, si hradí Kupující sám. 

3. Zvláštní pravidla ohledně prodeje alkoholických nápojů

3.1 Prodávající nabízí v rámci své činnosti také prodej alkoholických nápojů. Prodávající tímto prohlašuje a dává na vědomí, že objednání a prodej alkoholických nápojů a výrobků fyzickým osobám mladším 18 let je zakázán.

3.2 Kupující je při vložení alkoholického nápoje vyzván k prohlášení splnění věku 18 let potřebnému k nákupu alkoholického nápoje.

3.3 Při přebírání alkoholického nápoje je zvolený přepravce nebo jakýkoliv jiný subjekt, který Kupujícímu alkoholický nápoj doručuje, oprávněn zkontrolovat občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, za účelem ověření splnění zákonného požadavku věku 18 let pro nákup alkoholického nápoje. Pokud Kupující odmítne prokázat věk nebo neprokáže splnění této podmínky (je mladší 18 let), k předání zboží přepravcem nedojde. Prodávající má v takovém případě právo odstoupit od celé Kupní smlouvy.

4. Zvláštní pravidla ohledně prodeje voucherů Nakup na Dobro

4.1 Prodávající nabízí v rámci E-shopu prodej voucherů Nakup na Dobro. Voucher Nakup na Dobro lze využít k úplnému či částečnému zaplacení ceny za jinou objednávku v E-shopu, a to za podmínek uvedených v tomto článku 4 VOP.

4.2 Prodávající vystavuje vouchery Nakup na Dobro v elektronické podobě. Vouchery Nakup na Dobro vystavené v elektronické podobě doručí Prodávající elektronicky, a to zasláním na e- mailovou adresu, kterou Kupující za tímto účelem uvede v objednávkovém formuláři.

4.3 Voucher Nakup na Dobro je přenositelný a může být uplatněn jakoukoliv osobou, která je jeho držitelem. Prodávající při uplatnění voucheru Nakup na Dobro neověřuje, zdali je osoba, která voucher Nakup na Dobro uplatnila, oprávněna s ním nakládat.

4.4 Voucher Nakup na Dobro může být vystaven v předem daných jmenovitých hodnotách dle aktuální nabídky Prodávajícího (obvykle v hodnotách 300,- Kč, 500,- Kč nebo 1.000,- Kč), či po vzájemné dohodě Prodávajícího a Kupujícího, který je podnikatelem, též v jiné jmenovité hodnotě.

4.5 Hodnota voucheru Nakup na Dobro není úročena.

4.6 Voucher Nakup na Dobro může být uplatněn výhradně při nákupu na E-shopu za účelem jeho použití k částečné či úplné úhradě ceny objednávky. Voucher Nakup na Dobro se uplatní vložením na něm uvedeného jedinečného kódu v objednávkovém formuláři do pole označeného „Dárkový kód“. V rámci jedné objednávky na E-shopu lze uplatnit pouze jeden voucher Nakup na Dobro.

4.7 Voucher Nakup na Dobro je jednorázové povahy a pozbývá platnosti momentem jeho uplatnění v E-shopu, a to bez ohledu na to, zdali byla jmenovitá hodnota voucheru Nakup na Dobro využita beze zbytku. Pokud je cena nákupu nižší, než je jmenovitá hodnota uplatněného voucheru Nakup na Dobro, nevyužitá část voucheru Nakup na Dobro propadá bez náhrady; naopak pokud je cena nákupu vyšší, než je jmenovitá hodnota uplatněného voucheru Nakup na Dobro, zaplatí Kupující zbývající rozdíl prostřednictvím jiné dostupné platební metody.

4.8 Voucher Nakup na Dobro lze uplatnit nejpozději do konce doby jeho platnosti, která je na něm vyznačena (obvykle doba platnosti voucheru Nakup na Dobro činí 6 měsíců od data jeho nákupu či dle jiné dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je podnikatelem).

4.9 Voucher Nakup na Dobro nelze ani z části směnit za peníze.

4.10 Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy ohledně nákupu voucheru Nakup na Dobro v souladu s čl. 9 VOP, jakož i uplatnit práva z vadného plnění dle čl.  10 VOP. Kupující však není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy ani uplatnit práva z vadného plnění dle předchozí věty poté, co byl zakoupený voucher Nakup na Dobro již uplatněn v souladu s tímto článkem 4 VOP.

4.11 V případě vzniku povinnosti Prodávajícího vrátit Kupujícímu zaplacenou cenu (či její část) za objednávku zboží na Eshopu, která byla zcela či z části uhrazena prostřednictvím voucheru Nakup na Dobro, není Prodávající povinen vystavit nový voucher Nakup na Dobro a je oprávněn příslušné finanční prostředky vrátit Kupujícímu v penězích.

4.12 Pro vyloučení pochybností se ujednává, že v záležitostech výslovně neupravených v tomto článku  4 VOP se přiměřeně uplatní ostatní články VOP.

5. Zvláštní pravidla ohledně příspěvků Kupujícího na charitativní či jiné dobročinné účely

5.1 Prodávající nabízí v rámci E-shopu Kupujícímu možnost dobrovolně přispět na charitativní či jiné dobročinné účely dle aktuální nabídky, a to zejména ve formě (i) peněžitého příspěvku při nákupu jiného zboží na E-shopu, (ii) nepeněžního příspěvku ve formě úhrady hodnoty vybraného zboží na E-shopu, které bude následně Prodávajícím věnováno na charitativní a jiné dobročinné účely, či (iii) zakoupením zboží na E-shopu, jehož cena je navýšena o hodnotu peněžního příspěvku, který bude následně Prodávajícím věnován na charitativní či jiné dobročinné účely.

5.2 Pro vyloučení pochybností je ujednáno, že v případě odstoupení od Kupní smlouvy není Kupující oprávněn odstoupit od darovací smlouvy ohledně poskytnutí příspěvku dle čl. 9 těchto VOP; tímto však není dotčeno případné právo Kupujícího k odvolání daru a požadování jeho vrácení za podmínek dle Občanského zákoníku a ostatních právních předpisů.

5.3 Předchozí čl. 5.2 těchto VOP se neuplatní v případě zakoupení zboží na E-shopu, jehož cena je navýšena o hodnotu peněžního příspěvku, který bude následně věnován na charitativní či jiné dobročinné účely, kdy Kupujícímu náleží veškerá práva dle těchto VOP jako v případě nákupu ostatního zboží na E-shopu.

6. Zvláštní pravidla ohledně gravírování prodaného výrobku

6.1 Prodávající nabízí u vybraných výrobků možnost gravírování. Kupující je plně odpovědný za uvedený a finální text gravírování. Objednávka bude zpracována na vlastní odpovědnost Kupujícího dle jeho požadavků uvedených v objednávce. Prodávající nenese odpovědnost za obsah gravírovaného textu (chyby, obsah apod.). Prodávající si přesto vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli rytinu, která porušuje platné právní předpisy.

6.2 Objednáním gravírování Kupující souhlasí se zvláštními pravidly gravírování dle těchto VOP.

6.3 Odesláním objednávky obsahující požadavek na gravírování souhlasí Kupující s provedením gravírování v souladu s těmito VOP. Gravírované zboží nelze Prodávajícímu vrátit, vyměnit ani reklamovat, jelikož se jedná o provedení úpravy produktu na zakázku dle přání Kupujícího.

6.4 V případě gravírování nemá Kupující právo na odstoupení od Kupní smlouvy, na základě které produkt od Prodávajícího zakoupil, jelikož zboží bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.

7. Cena zboží a platební podmínky

7.1 Cena zboží je cena uvedená v aktuální nabídce Prodávajícího na E-shopu, platná ke dni odeslání objednávky Kupujícím. Cena je dohodnuta a hrazena v korunách českých, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

7.2 V uvedených případech může být součástí ceny zboží charitativní příspěvek dle čl. 5.1 VOP v předem stanovené symbolické výši, na což je Kupující vždy dostatečně předem viditelně upozorněn.

7.3 Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu spolu s náklady spojené s balením zboží, dodáním a platbou (dobírka) (dále jen „Kupní cena“) objednávky v ujednané výši. Kupní cena je Kupujícímu vždy sdělena předem v rámci objednávkového formuláře.

7.4 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak.

7.5 Kupní cenu může Kupující uhradit následujícími způsoby:

 • kartou online;
 • online bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího, č. ú. 6684375379/0800 vedený u České spořitelny, a.s.;
 • v hotovosti či kreditní či debetní kartou (dle možností přepravce) na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce jako doručovací adresa;
 • prostřednictvím aplikace Google Pay;
 • prostřednictvím aplikace Apple Pay;
 • voucherem Nakup na Dobro dle čl. 4.

7.6 Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčena povinnost Kupujícího uhradit Kupní cenu zboží předem.

7.7 V případě bezhotovostní platby je Kupní cena splatná do 2 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy. Závazek Kupujícího zaplatit Kupní cenu je v takovém případě splněn připsáním částky odpovídající Kupní ceně na účet Prodávajícího. V případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí zboží od přepravce.

7.8 Je-li Kupující v prodlení po dobu delší než 30 dnů se zaplacením Kupní ceny nebo její části je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy.

8. Dodací podmínky a převzetí zboží 

8.1 Zboží je dodáváno standardně prostřednictvím smluvního přepravce buď na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce, nebo do výdejního místa či boxu přepravce dle výběru Kupujícího. 

8.2 V případě dodání zboží na adresu zvolenou Kupujícím se zboží dodává na místo dodání určené Kupujícím v objednávce (adresa bydliště či sídla Kupujícího). Kupující může zvolit i jiné místo dodání zboží, než které označil jako svoji adresu bydliště či sídla. V takovém případě Kupující uvede v objednávkovém formuláři toto místo dodání a kontaktní osobu zmocněnou k převzetí zboží v tomto místě. Toto místo se pak považuje i za místo k úhradě Kupní ceny, nebude-li uhrazena jinak. 

8.3 Zboží se dodává na území České republiky zcela zdarma. Na území jiných států Evropské unie se zboží dodává dle platného ceníku zvoleného přepravce. Cena dopravy zboží mimo území České republiky bude Kupujícímu dodatečně sdělena dle místa dodání a aktuálně platného ceníku přepravce. Prodávající nedodává zboží mimo území Evropské unie. 

8.4 Okamžikem předání zboží Kupujícímu se rozumí jeho fyzické předání přepravcem na dodací adrese nebo vyzvednutí Kupujícím z výdejního místa či boxu (dále jen „Převzetí zboží“).

8.5 Místo a termín dodání potvrdí Prodávající Kupujícímu v potvrzení objednávky. Obvyklá dodací lhůta dodání výrobku je 5 až 7 pracovních dnů. Pokud nebude zboží skladem, je dodací lhůta 30 kalendářních dnů. O této lhůtě bude Kupující upozorněn elektronickou cestou v přiměřeném čase po uzavření Kupní smlouvy. Po marném uplynutí této doby bude se zákazníkem domlouvána náhrada nebo zrušení objednávky.

8.6 Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně na místě oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva Kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.7 Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího v okamžiku převzetí zboží. Pokud Kupující zboží nepřevezme, s výjimkou oprávněného odmítnutí převzetí dle těchto VOP, přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího v okamžiku, kdy měl možnost zboží převzít, avšak k převzetí nedošlo z důvodů na straně Kupujícího. 

8.8 Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

8.9 Zboží je dodáváno v běžných obalech. Spolu s objednaným zbožím je dodáván, vyžaduje-li to povaha objednaného zboží, návod k obsluze, technické specifikace. Po převzetí zboží je Kupujícímu zaslána e-mailem ve formátu PDF faktura s náležitostmi daňového dokladu. Kupující, popřípadě jiná osoba, která je k převzetí zboží Kupujícím zmocněna, musí svým podpisem na příslušném dokumentu přepravce potvrdit řádné převzetí objednaného zboží spolu se všemi uvedenými doklady.

8.10 V případě nezastižení Kupujícího na adrese místa dodání zanechá přepravce oznámení a pokusí se dle svého uvážení zboží doručit následující pracovní den, nebo dohodnout (telefonicky či jiným vhodným způsobem) s Kupujícím jiný termín dodání. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení zboží je Kupující povinen Prodávajícímu na jeho výzvu uhradit.

8.11 Vlastnické právo ke zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku, kdy Kupující zaplatí cenu a převezme dodané zboží včetně jeho příslušenství.

9. Odstoupení od Kupní smlouvy

9.1 Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy končí uplynutím čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy Kupující převezme zboží nebo

 1. poslední kus zboží, objedná-li Kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
 2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
 3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

9.2 Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Kupujícímu oznámení, že od Kupní smlouvy odstupuje. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář na Webových stránkách. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zaslat na adresu Prodávajícího nebo na emailovou adresu Prodávajícího ahoj@nakupnadobro.cz. 

9.3 Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v případech dle § 1837 Občanského zákoníku, tj. zejména v případech dodávky:

 1. zboží vyrobeného podle požadavků Kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;
 2. zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 3. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Kupující porušil; 
 4. zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej Kupující porušil.

9.4 V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží Kupující zašle nebo předá Prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu Prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud Kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9.5 V případě odstoupení od Kupní smlouvy vrátí Prodávající všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající vrátí plnění poskytnuté Kupujícím jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Pokud byla Kupní cena nebo její část hrazena formou voucheru Nakup na Dobro, bude Prodávající postupovat dle čl. 4.11 těchto VOP. 

9.6 Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než Prodávající obdrží zboží, nebo než mu Kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

9.7 Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9.8 Kupující v případě odstoupení od Kupní smlouvy odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčnosti zboží.

9.9 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

9.10 V případech, kdy má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu již uhrazené peněžní plnění včetně nákladů na dodání přijaté od Kupujícího bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal.

9.11 Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

10. Práva z vadného plnění — Reklamace

10.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“).

10.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc:

 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 2. je vhodná k účelu, pro který ji Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a
 3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

10.3 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

 1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže Prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
 3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a
 4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Kupní smlouvy.

10.4 Ustanovení čl. 10.3 VOP se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a Kupující s tím při uzavírání Kupní smlouvy výslovně souhlasil.

10.5 Prodávající odpovídá Kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle Kupní smlouvy provedena Prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena Kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl Prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

10.6 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

10.7 Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

10.8 Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. 

10.9 Má-li věc vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

10.10 Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Kupující věc koupil. K odstranění vady převezme Prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, Prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci.

10.11 Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud:

 1. Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 10.9 VOP,
 2. se vada projeví opakovaně,
 3. je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo
 4. je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

10.12 Je-li vada věci nevýznamná, Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy (ve smyslu čl. 10.10 VOP); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu Kupující prokáže, že věc odeslal.

10.13 Kupující uplatní reklamaci u Prodávajícího prostřednictvím reklamačního formuláře, který nalezne na Webových stránkách.

10.14 Prodávající vydá Kupujícímu při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

10.15 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty může Kupující od Kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

10.16 Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

10.17 Prodávající či jiná osoba může Kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také záruku za jakost.

10.18 Pro účely doručení reklamovaného zboží může využít Kupující bezplatného svozu přepravce na základě objednání dopravy Prodávajícím (po předchozí dohodě) na adrese: ahoj@nakupnadobro.cz.

11. Ověřeno zákazníky

11.1 Prodávající zjišťuje spokojenost Kupujících s nákupem na E-shopu prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je E-shop zapojen. V případě, že Kupující neodmítne zaslání dotazníku ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

11.2 Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádí Prodávající na základě jeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti Kupujícího s nákupem. 

11.3 Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby Kupujícího a analýz tržního postavení využívá Prodávající zpracovatele, kterým je provozovatel portálu www.heureka.cz, společnost Heureka Group a.s., IČO: 078 22 774, se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24131, které pro tyto účely může Prodávající předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu Kupujícího. Osobní údaje Kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.

11.4 Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může Kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky Kupujícího nebude Prodávající dotazník dále zasílat.

12. Ochrana osobních údajů

12.1 Prodávající plní svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění Kupní smlouvy, pro účely jednání o Kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího prostřednictvím zvláštního dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

12.2 Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení Kupujícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů Cookies. 

13. Duševní vlastnictví

13.1 Značka Nakup na Dobro, stejně jako veškeré její obrazové nebo jiné označení, veškeré ilustrace, obrázky a loga a vůbec veškerý obsah uvedený na Webových stránkách je a bude výhradním vlastnictvím Společnosti nebo majitele příslušného práva na ochranu duševního vlastnictví.

13.2 Jakékoliv celkové nebo částečné kopírování, úpravy nebo použití těchto značek, ilustrací, obrázků a log, anebo jakéhokoliv jiného obsahu Webových stránek z jakéhokoliv důvodu a na jakémkoliv nosiči bez předchozího výslovného a písemného souhlasu Společnosti nebo majitele příslušného práva na ochranu duševního vlastnictví je zakázáno. Totéž platí pro veškerá autorská práva, výkresy a vzory, patenty, které se nacházejí a/nebo jsou použity na Webových stránkách.

14. Stížnosti 

14.1 Jakákoliv stížnost proti Společnosti může být Kupujícím vznesena prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu ahoj@nakupnadobro.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího. Jiná pravidla pro vyřizování stížností nejsou Prodávajícím stanovena.

14.2 Kupující se může obrátit se svou stížností také na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající vykonává svou podnikatelskou činnost (prodej zboží) na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu vykonává příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Dozor nad dodržováním Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce.

15. Řešení sporů

15.1 Právní vztah založený smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím a případné spory z ní vzniklé se řídí českým právem; záležitosti výslovně neupravené v těchto VOP se řídí zejména Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. Tímto není Kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit. 

15.2 15.2 Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím - spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující - spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869 (bližší informace jsou dostupné na: https://www.coi.cz/).

15.3 Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu může podat pouze Kupující jako spotřebitel, a to pokud se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu může Kupující podat nejpozději do 1 roku od dne, kdy Kupující uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé. Kupující má právo zahájit mimosoudní řešení sporu on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS).

15.4 Prodávající současně informuje Kupujícího, že Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

16. Ostatní ujednání

16.1 Kupující bere na vědomí a souhlasí, že mu může být doručováno na e-mailovou adresu, která je uvedena v Objednávce.

16.2 Kupní smlouva včetně těchto VOP je Prodávajícím archivována v elektronické podobě bez možnosti přístupu Kupujícího.

16.3 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) Občanského zákoníku.

17. Závěrečná ustanovení

17.1 Pokud některé z ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, zdánlivým či neúčinným, nebude to mít za následek neplatnost, zdánlivost či neúčinnost těchto VOP jako celku ani jiných jejich ustanovení, pokud je takovéto neplatné, zdánlivé či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku VOP. Namísto neplatného, zdánlivého či neúčinného ustanovení nastoupí v takovém případě ustanovení, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

17.2 Skutečnost, že se jedna ze smluvních stran nedovolává u druhé Strany plnění některé povinnosti uvedené v těchto VOP, nemůže být interpretována jako vzdání se práva na plnění příslušné povinnosti v budoucnu.

17.3 Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv tyto VOP změnit. Pro Kupní smlouvu mezi Prodávajícím a Kupujícím jsou závazné VOP ve znění platném a účinném v momentě odeslání Objednávky Kupujícím

17.4 Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 7. 2024.