V košíku máte
Dobrý pocit
Váš košík zatím neobsahuje žádné dobro.
Změníte to?
  • Úvod
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení

POUČENÍ K SOUHLASU O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  V SOUVISLOSTI SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Vážený zákazníku,

níže uvedené informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů, včetně zvláštní kategorie osobních údajů, správcem těchto údajů, a to v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Správce

ERGOTEP, družstvo invalidů, se sídlem Zábořská 93, 539 44 Proseč, DIČ: CZ 259 978 15, IČO: 259 978 15, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl Dr, vložka 1084; e-mail: kontaktuj@nakupnadobro.cz (dále jen „My“ nebo také „Správce“).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován.

Osobní údaje, jež o Vás Správce zpracovává

Informace či údaje, které o Vás zpracováváme v rámci předmětného účelu je nutno považovat za osobní údaje a tyto zahrnují:

  • identifikační údaje
  • e-mail.

Účel zpracování Vašich osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování:

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení Správcem na základě Vašeho výslovného souhlasu.

Jak můžete svůj souhlas odvolat:

Vámi udělený souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat. Neudělení souhlasu nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na Váš případný smluvní vztah se Správcem.

Souhlas lze odvolat:

  • písemným oznámením doručeným na adresu sídla Správce;
  • oznámením zaslaným na e-mail Správce.

Při odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k výše uvedenému účelu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

  • Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s., se sídlem Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 014 67 115, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1565 (dále jen „ASO“), s níž Správce na základě vzájemné spolupráce na projektu tvorby a provozování E-shopu osobní údaje sdílí na základě smlouvy o zpracování osobních údajů;
  • státní orgány (zejména orgány činné v trestním řízení, soudy, správci daně) a další subjekty na základě právních předpisů; 
  • subjekty, které nám poskytují služby (zejména IT služby, advokáti a jiní poradci) a se kterými máme uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů.

Předávání osobních údajů do zahraničí

Nemáme v úmyslu předávat osobní údaje mezinárodní organizaci mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu, a to zejména po dobu Vašeho souhlasu.

Ve výjimečných případech, například při vedení soudního sporu, může z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů dojít i k delšímu uchování některých dokladů obsahujících vaše osobní údaje. Jedná se zejména o případy, kdy bychom museli tyto doklady předkládat jako důkazy v soudním sporu, ve správním řízení nebo z důvodu výkonu rozhodnutí.

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k žádnému rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás máme, a k některým souvisejícím informacím podle příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Můžete také požadovat opravu nebo výmaz nepřesných osobních údajů. Máte právo vznést námitky proti našemu zpracování některých nebo všech Vašich osobních údajů a požadovat, aby bylo v některých případech zpracování omezeno

Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz). 

Pokud si přejete získat související informace či uplatnit jednotlivá práva, kontaktujte nás prosím na e-mailovou adresu uvedenou výše v rámci našich kontaktních údajů nebo formou písemné žádosti zaslané na naše sídlo či korespondenční adresu.

ERGOTEP, družstvo invalidů